VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a Nás jakožto prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím platformy MeWeby na webových stránkách www.meweby.cz 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 

1.3. E-shop -  MeWeby – pro tvorbu Vašeho eshopu nebo webové stránky, je internetový obchod provozovaný Námi na adrese www.meweby.cz na kterém bude probíhat nákup Zboží;

1.4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.5. My jsme společnost Cernunn s.r.o, se sídlem Horákov 228, Mokrá-Horákov 66404, IČ 077 305 19, C 109912/KSBR Krajský soud v Brně , právními předpisy označovaná jako prodávající;

1.6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;

1.8. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.9. Vy jste osoba nebo firma nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.10. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ 

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem,)

b) Informace o Ceně, způsobu platby Celkové ceny; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;

c) Své identifikační údaje sloužící k tomu, abychom Vám mohli umožnit si vytvořit vlastní eshop nebo jiný web či prezentaci. Zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly objednávku vytvoříte. Také musíte potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. 

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy nastane výpadek provozu internetové sítě,  nebo chyba v jakékoli částí softwarového řešení na naší straně nebo na straně provozního partnera. 

3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu nebo poskytnutí produktu i zdarma. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

4.4. Uživatelský účet je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetími osobami.

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 5 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, REKLAMACE

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. 

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 

5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy, nejpozději do 14. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-a-gopay-uctu. V případě platby kartou online je Celková cena splatná nejpozději do 14 dnů.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu. 

5.6. Reklamace - V případě že z pohledu subjektivního nebo objektivního máte částečně nebo zcela znemožněno využívání služby/produktu z nabídky platformy MeWeby.cz obraťte se neprodleně na technickou podporu na adrese podpora@meweby.cz a bude Vám poskytnuta součinnost až do vyřešení podnětu.

5.7. V Případě, že bude závada na naší straně a odstranění závady bude trvat déle než 48 hodin od odeslání Vaši reklamace, máte nárok na slevu za každý další den trvání vady. 

5.8. V případě že nebudeme schopni z jakýchkoli důvodu odstranit závadu na fungování služby do 30 dnů, máme nárok na ukončení dalšího poskytování služby. 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

6.1. Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé. 

6.2. Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

7.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

7.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět).

7.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 30 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

7.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7.6. Na Naši činnost nedopadají žádné kodexy chování dle §1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

7.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.1. 2022.